fbpx
Webcam
Pogoda Livigno
30 maja 2024 7.2 °C
Aktywne kamery internetowe: 6
30 maja 2024 7.2 °C
Overcast clouds
Perceived: 5.1°
Humidity: 93%

MOTTOLINO APP: REGULAMIN

Wejdź do świata korzyści z Mottolino Key... przeczytaj regulamin.

CZYM JEST MOTTOLINO APP

Mottolino App (nazywana dalej „kartą”) jest wirtualną kartą zniżkową i usługową należącą do Mottolino S.A.
(nazywaną dalej „spółką organizującą”), wydaną w imieniu następujących firm
(nazywanych dalej „firmami partnerskimi”):

Mottolino S.A.
Galleria delle Novità 
Silroc 
Si.Val S.A.
Geoneer Livigno 

Jako że niewymienione powyżej firmy partnerskie mogłyby przyłączyć się do omawianej oferty, w każdej chwili możesz zapoznać się z aktualną listą firm partnerskich programu Mottolino APP, zamieszczoną na stronie www.mottolino.com.
Karta posiada trzy różne kategorie:

BLUE
GOLD
PLATINUM

z którymi powiązane są specjalne zniżki i usługi (patrz sekcje „Zniżki” i „Benefity”). Istnieją ponadto specjalne karty zastrzeżone wyłącznie dla niektórych kategorii użytkowników (mieszkańcy Livigno i Valdidentro, przewodnicy turystyczni, instruktorzy narciarscy, specjalni klienci
firm partnerskich, itp.), którzy mogą wystąpić o ich wydanie po wcześniejszym udowodnieniu przynależności do danej kategorii. Akceptacja wniosku o wydanie specjalnej karty lub jej brak należy do spółki organizującej.

Karta jest darmowa, a za jej aktywację nie są naliczane żadne opłaty.
Karta jest ważna we wszystkich punktach objętych ofertą i należących do spółek partnerskich, tzn.:

 • Mottolino S.p.A. - Rifugio M'Eating Point – Mottolino ski area via Bondi 473/A, Livigno;
 • Mottolino S.p.A. - Rifugio Camanel di Planon – Mottolino ski area via Bondi 473/A, Livigno;
 • Mottolino S.p.A. – Kosmo Food & Fun Space – Via Corta 21, Livigno;
 • Mottolino S.p.A. - Noleggio Dr Rent - via Bondi 473/A, Livigno;
 • Mottolino S.p.A. – Telecabina Mottolino - via Bondi 473/A, Livigno;
 • La Galleria – via Plan, 99/B, Livigno;
 • Plazique – via Plan, 200, Livigno;
 • Distributore Q8 – via Freita, 104, Livigno;
 • Rifugio Conca Bianca – Cima Piazzi Happy Mountain, via Nazionale, 52, Valdidentro;
 • Si. Val S.p.a. – Cabinovia Valdidentro, via Nazionale 52, Valdidentro; 
 • Larix Park – via Gerus, Livigno.

Info Pointy dla posiadaczy karty, wspomniane w dalszej części dokumentu, znajdują się w następujących miejscach:

 • Rifugio M'Eating Point (Mottolino ski area)
 • La Galleria
 • Plazique
 • Distributore Q8
 • Biglietteria Si.Val (Cima Piazzi Happy Mountain)

JAK O NIĄ WYSTĄPIĆ I JAK JĄ OTRZYMAĆ

Karta wydawana jest w jeden z następujących sposobów:

•  poprzez stronę www.mottolino.com lub ewentualne linki znajdujące się na stronach spółek partnerskich, po wypełnieniu właściwego formularza i pobraniu darmowej aplikacji Mottolino z Google Play Store lub z App Store.
•  udając się do jednego z Info Pointów, za pośrednictwem jednego z pracowników, który wprowadzi dane bezpośrednio do systemu, a następnie pobierając darmową aplikację Mottolino z Google Play Store lub z App Store.
•  pobierając samodzielnie darmową aplikację Mottolino z Google Play Store lub z App Store i przeprowadzając rejestrację, wprowadzając wszystkie niezbędne dane osobowe.

Wystąpienie o wydanie i otrzymanie kart specjalnych jest możliwe w Info Pointach, po okazaniu odnośnej dokumentacji poświadczającej przynależność do szczególnej kategorii. O kartę specjalną - przewodnik turystyczny można wystąpić jedynie w Info Point Mottolino i tamże zostanie ona wydana jedynie bezpośredniemu zainteresowanemu. Jak wskazano powyżej wydanie którejkolwiek z kart specjalnych wymaga

przedstawienia dokumentacji potwierdzającej przynależność do danej kategorii i leży w gestii spółki organizującej.
Podczas składania prośby o wydanie karty, bez względu na jej rodzaj i sposób złożenia prośby, należy wypełnić pola wskazane jako obowiązkowe (imię, nazwisko, narodowość, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, data urodzenia), zadeklarować zapoznanie się z niniejszym regulaminem, wyrazić zgodę na przetwarzanie danych, na przesyłanie przez spółkę organizującą informacji w celach reklamowych oraz na profilowanie.

OKRES WAŻNOŚCI

Karta, poza kartą specjalną - przewodnik turystyczny, nie posiada daty ważności.
Natomiast okres ważności karty specjalnej - przewodnik turystyczny upływa wraz z zakończeniem sezonu zimowego, w którym karta została wydana.
Może ona zostać ponownie aktywowana w kolejnych sezonach w Info Poincie Mottolino i po ponownym przedstawieniu dokumentów świadczących o spełnieniu wymagań dotyczących wydania tego typu karty.
W przypadku pozostałych kart zostaną one zablokowane po trzech latach od ostatniego użycia. Aby ponownie korzystać z rabatów i usług przewidzianych dla osiągniętej kategorii, należy udać się do jednego z Info Pointów w celu ponownej aktywacji. Punkty zebrane do momentu ostatniego użycia pozostaną ważne.

ZASADY

Każdy klient może aktywować i posiadać tylko jedną kartę.
Nie ma możliwości scedowania karty na rzecz osób trzecich. Zgodnie z regulaminem klient zobowiązuje się do natychmiastowego poinformowania w formie pisemnej poprzez adres e-mail [email protected] lub używając poczty tradycyjnej na adres Mottolino S.A. o ewentualnej kradzieży tożsamości lub utracie powiązanych z nią danych, wskazując imię, nazwisko i adres e-mail. W wyniku otrzymania informacji o kradzieży lub utracie, karta zostanie natychmiast dezaktywowana. Punkty zebrane na utraconej lub skradzionej karcie zostaną przeniesione na nową kartę przypisaną klientowi.
Do momentu otrzymania informacji na temat kradzieży lub utraty, spółka organizująca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za ewentualne nadużycia i niewłaściwe użycie karty.
Spółka organizująca w przypadku wykrycia faktu scedowania karty na rzecz osób trzecich nie będących jej właścicielami zastrzega sobie prawo do nieakceptowania takiej karty, odebrania jej i/lub anulowania. W przypadku odebrania i/lub anulowania właściciel karty nie będzie mógł skorzystać z punktów zebranych na poprzedniej karcie, a do spółki organizującej będzie należało podjęcie decyzji dotyczącej poziomu przyznanego w następstwie ewentualnego wydania nowej karty. Przekazane dane będą przechowywane do momentu usunięcia karty, poza przypadkiem jasnego żądania usunięcia danych, przesłanego pod adres [email protected].

KORZYŚCI

Począwszy od wydania użytkownik staje się właścicielem Mottolino App, która zapewnia prawo do korzystania z określonej procentowej zniżki, niektórych specjalnych usług w punktach objętych ofertą i do zbierania punktów w następstwie dokonanych zakupów lub wykonanych aktywności (uczestnictwo w niektórych wydarzeniach, zakup niektórych reklamowanych produktów, zapisy na stronach portali społecznościowych, itp.). Wszystkie szczególne sytuacje pozwalające na zdobycie dodatkowych punktów w następstwie wykonania określonej aktywności zostaną ogłoszone na stronie www.mottolino.com i ewentualnie na stronach firm partnerskich i/lub w newsletterze wszystkim posiadaczom Mottolino App, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie takich informacji.
Co do zasady za każde wydane 1 € w punktach sprzedaży objętych ofertą naliczony zostanie 1 punkt. Na podstawie zebranych punktów uzyskuje się dostęp do następujących kategorii, zapewniającym różne zniżki (zobacz załączoną tabelę):

Blue, do 1 000 punktów;
Gold, od 1 001 do 10 000;
Platinum od 10 001.

Po osiągnięciu progu punktów koniecznego do przejścia do wyższej kategorii, aplikacja automatycznie zaktualizuje kategorię, do której przynależy dana karta. Poziom zniżki lub specjalne usługi będą różnić się wraz z przejściem do danej kategorii oraz w zależności od rodzaju posiadanej karty. Zniżki, jak wskazano w załączonym pliku, będą ponadto różnić się w zależności od punktu zakupu, działów sklepów i kategorii produktów wewnątrz sklepów.
Specjalne promocje lub udział w specjalnych wydarzeniach mogą dawać prawo do otrzymania dodatkowych punktów. Wszystkie szczegóły zostaną opublikowane na stronie www.mottolino.com i ewentualnie na stronach firm partnerskich i/lub przekazane w newsletterach lub smsem wszystkim posiadaczom Mottolino App, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie takich informacji. Zniżki wynikające z posiadania karty nie łączą się z wyprzedażami lub innymi specjalnymi promocjami. Punkty na karcie zostaną naliczone również w takim przypadku. W żadnym przypadku gwarantowana procentowa wysokość zniżki wynikająca z faktu przynależności do oferty nie może zostać zmieniona przez pojedynczy przynależny do niej punkt. W celu skorzystania z korzyści wynikających z posiadania karty należy okazać ją w chwili regulowania płatności za towary lub usługi, aby zarejestrować wartość zakupu i naliczyć zniżkę. Brak okazania karty uniemożliwi naliczenie punktów i skorzystanie ze zniżek. Zgromadzone punkty nie mogą zostać scedowane ani wypłacone w postaci gotówki. Każdy z klientów może zapoznać się ze stanem swoich punktów, wchodząc do osobistej strefy na stronie www.mottolino.com. W celu umożliwienia dostępu do tej strefy, po wypełnieniu formularza zapisu do karty, wysłany zostanie e-mail z hasłem. Natomiast nazwą użytkownika będzie adres e-mail użyty podczas rejestracji lub numer karty. W przypadku sporów dotyczących zebranej ilości punktów, decydująca jest liczba zarejestrowana w bazie danych systemu.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą przetwarzane z zachowaniem maksymalnej dyskrecji, w sposób konieczny do udziału w programie lojalnościowym, w rozumieniu dekretu z mocą ust. 196/2003 wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami.

OBSŁUGA REKLAMACJI

Reklamacje ze strony klienta należy przesyłać w formie pisemnej na adres siedziby Mottolino S.A. lub e-mailem na adres [email protected].

AKCEPTACJA REGULAMINU

Wystąpienie o Mottolino App powoduje akceptację niniejszego regulaminu.

ZMIANA REGULAMINU

Mottolino S.A., mając świadomość, że publikacja niniejszego regulaminu powoduje, z tytułu zobowiązań powziętych wobec klientów, zastosowanie artykułów 1989, 1990 i 1991 kodeksu cywilnego, zastrzega sobie prawo do zmiany, w każdej chwili, treści artykułów niniejszego regulaminu w części lub w całości, zapewniając, że wprowadzone zmiany nie naruszą, nawet w minimalnym stopniu, praw przysługujących klientom, zgodnie z art. 10 ustęp 4 dekretu Prezydenta Republiki 430 z dnia 26/10/2001. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu, klienci zostaną poinformowani o modyfikacjach w taki sam sposób lub z zastosowaniem form równoważnych do tych, których użyto do poinformowania ich o pierwotnych zapisach regulaminu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NOTA INFORMACYJNA NA PODST. ART. 13 DEKRETU Z MOCĄ UST. NR 196/2003

Na mocy art. 13 dekretu z mocą ust. z dnia 30 czerwca 2003 nr 196 „Kodeks ochrony danych osobowych” informujemy cię, że administratorem danych osobowych jest Mottolino S.A. z siedzibą pod adresem via Bondi 483/A, 23030 Livigno (SO).

Jakich informacji będziemy używać?

W związku z twoim udziałem w Mottolino Key, Mottolino S.A. i firmy partnerskie programu będą potrzebować dostarczonych przez ciebie w chwili rejestracji danych (w szczególności obowiązkowych informacji oznaczonych gwiazdką w formularzu rejestracyjnym) oraz pełnych danych dotyczących twoich zakupów w celu spełnienia szczególnych zobowiązań związanych z programem Mottolino App. Mottolino S.A. i firmy partnerskie, po wyrażeniu przez ciebie zgody, będą mogły ponadto wykorzystywać dane przesłane w chwili rejestracji (w tym informacje dodatkowe), dane odnośnie użycia twojej karty i szczegółów twoich zakupów oaz innych dostarczonych nam przez ciebie informacji (zbiorczo „informacje”) w dodatkowych, wskazanych poniżej celach. Dostarczone nam dodatkowe dane mogą zostać użyte przez Mottolino S.A. i firmy partnerskie programu w celu przesyłania ci informacji handlowych zgodnych z twoimi wskazaniami. W odniesieniu do szczegółów zakupów, każda z firm partnerskich programu Mottolino App będzie przetwarzać jedynie dane, które zostaną zebrane podczas używania przez ciebie karty w celu nabycia jej produktów lub usług, natomiast Mottolino S.A. będzie przetwarzać wszystkie zebrane dane.

Z kim podzielimy się twoimi danymi?

W celu wypełnienia zobowiązań wynikających z celu przetwarzania danych, Mottolino S.A. i firmy partnerskie będą mogły dzielić się twoimi danymi ze spółkami należącymi do odnośnych grup, dostawcami nagród i dostawcami usług, działającymi jako podmioty przetwarzające. Ponadto twoje dane będą mogły zostać ujawnione innym stronom trzecim, jeśli działanie takie będzie wymuszone przepisami prawa lub strony te będą posiadać stosowne uprawnienia. Pełna lista takich spółek zostanie udostępniona po przesłaniu pisemnej prośby na zamieszczony poniżej adres. Twoje dane mogą zostać przekazane poza Unię Europejską, jednakże ich ochrona będzie zagwarantowana w sposób zgodny z zapisami normy wspólnotowej w zakresie ochrony danych osobowych.

Jakie są twoje prawa?

Na mocy artykułu 7 dekretu z mocą ust. nr 196/2003 masz prawo do zapoznania się, poprawienia i zmiany swoich danych osobowych oraz do niewyrażenia z uzasadnionych przyczyn zgody na przetwarzanie przez nas twoich danych osobowych. Możesz skorzystać z twoich praw pisząc do Mottolino S.A., działającej również w imieniu innych administratorów, na adres e-mail: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Mottolino S.p.a., via Bondi 473/A, 23030 Livigno (SO).

W jaki sposób wykorzystamy twoje dane?

Administratorzy wykorzystają (również używając środków elektronicznych) dostarczone przez ciebie w chwili rejestracji dane i kompletne dane dotyczące zakupów do obsługi programu Mottolino App oraz, po wyrażeniu przez ciebie zgody (która jest obowiązkowa w przypadku zapisu do Mottolino App), informacji na twój temat w celu:

zrozumienia twoich zachowań dotyczących zakupów.
przesyłania ci (również z pomocą e-maila, telefonu stacjonarnego i komórkowego) ofert firm partnerskich i innych informacji odnoszących się do ofert, promocji, produktów lub usług (które mogą zawierać każdy produkt lub usługę oferowaną przez Administratorów) i kontaktowania się z tobą w celu przeprowadzenia badań rynku.
zrozumienia twoich zachowań dotyczących zakupów w celu przesyłania ofert firm partnerskich i innych informacji odnoszących się do ofert, promocji, produktów lub usług, które prawdopodobnie odpowiadają twoim zainteresowaniom oraz kontaktowania się z tobą w celu przeprowadzenia badań rynku.
Twój udział w programie Mottolino App zależy od wyrażenia wymienionych wyżej zgód.

Możesz sprawdzić lub zmienić swoje dane w każdej chwili, wchodząc do twojej osobistej strefy na stronie www.mottolino.com
lub pisząc do nas na adres [email protected]