fbpx
Webcam
Pogoda Livigno
19 czerwca 2024 5.2 °C
Aktywne kamery internetowe: 0
19 czerwca 2024 5.2 °C
Light intensity drizzle
Perceived: 5.2°
Humidity: 100%

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA
PLIKÓW COOKIES

INFORMACJE UDOSTĘPNIONE NA PODSTAWIE ART. 13 I 14 RODO UE 2016/679 – Wer. RODO 2.0 z 15/10/2018

Zgodnie z Art. 13 i 14 RODO UE 2016/679 informujemy, że Mottolino S.A. przetwarza dobrowolnie przesłane przez Państwa dane osobowe zapewniając, że ich przetwarzanie odbywa się z poszanowaniem podstawowych praw i wolności oraz godności podmiotu danych, ze szczególnym uwzględnieniem poufności oraz tożsamości.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje procedury Mottolino S.A. w odniesieniu do gromadzonych przez nas informacji, podczas wykonywania czynności przywołujących Politykę Prywatności, w tym strony web (nasze „Strony WWW”) i wszelkie strony przeznaczone dla urządzeń mobilnych, aplikacje, widgety i jakiekolwiek inne funkcje interaktywne dla urządzeń przenośnych (wszystkie nazywane zbiorczo naszymi „Aplikacjami”)

(Wszystkie zbiorczo, Aplikacje i Strony WWW, „Strony”).

Będziecie Państwo mieli okazję zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności

podczas i po zakończeniu rejestracji na Stronach, wybierając link „Polityka Prywatności/Pliki Cookies”, znajdujący się w stopce każdej z podstron Strony WWW.

Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje - za co nie ponosimy odpowiedzialności - prywatności, informacji lub innych działań podmiotów trzecich, obsługujących strony znajdujące się pod linkami opublikowanymi na Stronie WWW.

Zamieszczenie na Stronie WWW linku, który odsyła na inną stronę www, nie oznacza jakiegokolwiek udziału lub akceptacji z naszej strony w odniesieniu do połączonej z nim strony www.

Źródło danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane przez Mottolino S.A. są pobierane bezpośrednio od podmiotu danych lub w siedzibach Mottolino S.A.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Mottolino S.A. z siedzibą pod adresem Via Bondi 473, 23030 Livigno (SO) - [email protected]

Inspektor ochrony danych

Inspektorem ochrony danych jest Massimo Castelli - [email protected]

Cel przetwarzania danych osobowych

Wszystkie podane dane osobowe, zebrane poprzez wypełniony przez Państwa formularz (dane osobowe, adresy poczty elektronicznej, numery telefonu, fotografie, obrazy, teksty pisemne, itp.), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, będą mogły podlegać przetwarzaniu w następujących celach:

wprowadzanie do rejestrów i baz danych informatycznych Mottolino S.A. [podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie postanowień umownych];

spełnianie indywidualnych życzeń podmiotu danych [podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy, aby móc odpowiadać na Państwa życzenia];

wydawanie i zarządzanie Mottolino Key [podstawa prawna przetwarzania: wypełnianie postanowień umownych];

po wyrażeniu przez Państwa wyraźnej zgody, w celu przeprowadzania badań rynku i przesyłania materiałów informacyjnych, promocyjnych i/lub reklamowych dotyczących usług oferowanych przez Mottolino S.A. przy użyciu - jako przykład, a nie jedyna możliwość - smsów lub komunikatorów (jak Skype, WhatsApp, Telegram, Viber, Messenger, Hangouts, Chat, itp.), powiadomień push, e-maili, newsletterów, faksów, zastrzeżonych i prywatnych stref strony internetowej i/lub narzędzi tradycyjnych (niezarejestrowany wcześniej telefon od operatora telefonicznego

i poczta papierowa) [podstawa prawna przetwarzania: Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody, używając informacji i sposobów kontaktu wskazanych w punkcie XII Prawa Podmiotu Danych];

będziemy mogli dostosować nasze powiadomienia handlowe do Państwa wymagań i sposobu korzystania ze strony na podstawie informacji zawartych na Państwa profilu, do sposobu interakcji

z naszą Stroną WWW lub do Państwa interakcji z naszymi powiadomieniami handlowymi [podstawa prawna: Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody, używając informacji i sposobów kontaktu wskazanych w punkcie XII Prawa Podmiotu Danych];

aby przesyłać Państwu informacje administracyjne, na przykład informacje dotyczące Stron oraz zmian zasad i warunków umownych i polityki

[podstawa prawna przetwarzania: nasze uzasadnione interesy w zakresie informowania Państwa o ewolucji naszych stron];

funkcjonalnych w zakresie operacji porównywania i archiwizacji danych dotyczących klientów, poprzez formularze oceniające stopień ich zadowolenia, w celu poprawy

oferowanych usług [podstawa prawna przetwarzania: Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody, używając informacji i sposobów kontaktu wskazanych w punkcie XII Prawa Podmiotu Danych];

funkcjonalnych w zakresie użycia wspólnych identyfikacyjnych danych osobowych podmiotu danych (nazwa firmy i loga) jako referencje firmowe,

służących do opracowania materiałów handlowych, informacyjnych i reklamowych Mottolino S.A. [podstawa prawna przetwarzania: Państwa zgoda. Mają Państwo prawo do odwołania w dowolnej chwili zgody, 

używając informacji i sposobów kontaktu wskazanych w punkcie XII Prawa Podmiotu Danych];

administracji IT: w celu przeprowadzenia diagnostyki problemów serwera, administrowania Stronami i kontroli, czy działają one we właściwy sposób [podstawa prawna przetwarzania:

nasze uzasadnione interesy, dotyczące administrowania naszych systemów i sieci IT].

ochrony naszych interesów [w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych - w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania pochodzące od organów publicznych i państwowych,

również tych niepowiązanych z Państwa krajem zamieszkania - aby wyegzekwować nasze zasady i warunki umowne - chronić nasze działania - chronić nasze prawa, naszą prywatność, nasze bezpieczeństwo lub własność naszą i/lub osób trzecich - aby pozwolić nam na zastosowanie wszelkich dostępnych rozwiązań lub na ograniczenie szkód, które moglibyśmy ponieść)

[podstawa prawna przetwarzania: przestrzeganie obowiązków prawnych oraz naszych uzasadnionych interesów w zakresie ochrony Mottolino S.A.]

Dane osobowe dostarczone przez użytkowników wchodzących na stronę zostaną użyte jedynie w celu realizacji pożądanych usług i nie zostaną rozpowszechnione lub udostępnione podmiotom trzecim,

chyba że udostępnienie ich będzie wymagane przez przepisy prawa lub koniecznie niezbędne do zastosowania się i spełnienia życzenia użytkownika lub poprzedzone jego pisemną zgodą.

Ewentualne, jawne i dobrowolne wysłanie wiadomości poczty elektronicznej na adresy wskazane na Stronie WWW, w związku z naturą tego środka komunikacji, powoduje zapisanie adresu e-mail

nadawcy, które jest konieczne do udzielenia odpowiedzi na zapytania, oraz ewentualnych innych danych osobowych zamieszczonych w korespondencji.

Mottolino S.A. przetwarza dane osobowe w zakresie nieprzekraczającym tego koniecznie niezbędnego do przeprowadzania czynności, służących realizacji usługi, wyłączając przetwarzanie w przypadku, gdy założone cele mogą zostać zrealizowane przy użyciu danych anonimowych lub w sposób, który pozwala na identyfikację podmiotu danych jedynie w razie

konieczności. Zachęcamy naszych użytkowników, w prośbach o udzielenie informacji poprzez właściwy adres e-mail, do niewysyłania nazwisk lub innych danych osobowych podmiotów trzecich,  

które nie są niezbędne oraz danych należących do szczególnych kategorii danych osobowych w rozumieniu Artykułu 9 RODO 2016/679.

Jeśli użytkownik wysyła w zapytaniu o udzielenie informacji dane osobowe i kontaktowe jakiegokolwiek podmiotu trzeciego, innego niż podmiot danych, musi on zdawać sobie sprawę, że taka operacja

stanowi przetwarzanie danych osobowych, których staje się on samodzielnym administratorem, przyjmując tym samym wszelkie obowiązki i odpowiedzialność. W takim wypadku użytkownik udziela gwarancji

Administratorowi, że wszelkie dane podmiotów trzecich wskazane w ten sposób przez użytkownika (które będą w konsekwencji przetwarzane tak, jak w przypadku wyrażenia przez podmiot trzeci

świadomej zgody na ich przetwarzanie) zostały pozyskane przez samego użytkownika w sposób w pełni zgodny z RODO. We wskazanym przypadku użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w razie

jakichkolwiek zażaleń, żądań, roszczeń w sprawie odszkodowania za szkody poniesione w wyniku przetwarzania danych osobowych, które mogłyby zostać przedstawione Administratorowi przez dowolny zainteresowany podmiot trzeci, z powodu

udostępnienia danych wskazanych przez użytkownika w sposób stanowiący naruszenie norm odnośnie ochrony danych osobowych.

Nie będą gromadzone ani udostępniane informacje osobiste użytkowników, wskazujące na pochodzenie rasowe lub etniczne, opinie polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe

lub przynależność związkową oraz dane genetyczne, biometryczne służące do jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, dane odnośnie zdrowia lub życia seksualnego 

lub orientacji seksualnej osoby.

Odbiorcy danych osobowych - Ujawnienie danych

Dane osobowe podmiotu danych, jeśli zajdzie taka konieczność, mogą zostać ujawnione (przez termin ten rozumie się podanie ich do wiadomości jednego lub większej liczby określonych podmiotów):

podmiotom, których uprawnienia dostępu do danych wynikają z przepisów prawa, ustawodawstwa wtórnego, wspólnotowego lub układu zbiorowego;

podmiotom, dla których wyjawienie danych osobowych jest niezbędne lub przydatne do wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (kancelarie konsultingowe,

kancelarie doradztwa zawodowego w celu wypełnienia listy płac, Sądy, Izby Handlowe, Izby i Urzędy Pracy, organy bezpieczeństwa publicznego, służby zdrowia, inspekcyjne, administracji publicznej, organizacje związkowe, lotniska, linie lotnicze, agencje celne i towarzystwa ubezpieczeniowe, serwisy rezerwacji hoteli, techniczni dostawcy usług informatycznych, teleinformatycznych, multimedialnych, zewnętrzni dostawcy usług) w sposób i w celach opisanych powyżej. Lista takich podmiotów jest dostępna w

siedzibie Mottolino S.A.;

współpracownikom i pracownikom Mottolino S.A., w zakresie odnośnych obowiązków i/lub ewentualnych zobowiązań wynikających z umowy, w tym Administratorzy i Podmioty przetwarzające;

urzędom pocztowym, spedytorom i kurierom w celu wysyłki dokumentacji i/lub materiału;

WebTek S.A. w celu rozwijania i utrzymania strony internetowej i platformy Ecommerce

Nexi S.A. w celu obsługi płatności online;

PayPal Europe S.à r.l. & Cie, S.C.A. w celu obsługi płatności online;

NBF Soluzioni Informatiche sp. z o.o. (platforma Shopping Plus) w celu zbierania danych osobowych i danych związanych z używaniem karty lojalnościowej Mottolino Key;

ContactLab S.A. w celu wysyłania informacji przy użyciu poczty elektronicznej;

Computer Halley sp. z o.o. w celu rozwijania i utrzymania aplikacji mobilnej

naszym zewnętrznym dostawcom usług, zapewniającym wsparcie w zakresie komunikacji, audytu i konsultingu;

Naszym partnerom biznesowym, z którymi możemy nawiązać szczególne relacje na potrzeby ich komunikacji handlowej. Ponieważ te strony trzecie mogą wykorzystywać Twoje dane osobowe zgodnie ze swoimi praktykami dotyczącymi prywatności, zalecamy sprawdzenie ich stron internetowych w celu uzyskania informacji na temat ich polityk dotyczących przetwarzania danych osobowych.
Lista partnerów

polityki w zakresie przetwarzania danych osobowych.

W przypadku konieczności udostępnienia danych osobowych niewymienionym w sposób jasny podmiotom trzecim, zostaną Państwo poproszeni o wyrażenie konkretnej i wyraźnej zgody na takie działanie.

Rozpowszechnianie danych osobowych

Dane osobowe nie podlegają rozpowszechnianiu.

Typy i Kategorie przetwarzanych danych

Dane przetwarzane przez Mottolino S.A. są osobowe (identyfikacyjne, fiskalne, komunikacyjne i odnośnie dostępności).

Moglibyśmy gromadzić i przetwarzać następujące, dotyczące Państwa, informacje:

Nazwisko

Imię

Płeć

Data urodzenia

Nazwa użytkownika

Numery telefonów (w tym numer domowy i numery komórkowe)

Adres poczty elektronicznej

Publiczny profil w mediach społecznościowych

Informacje dotyczące lokalizacji

Hobby i zainteresowania

Nawyki konsumpcyjne

Informacje na temat przeglądarki i urządzeń

Informacje na temat pliku log serwera

Informacje zebrane poprzez pliki cookies, pixel tags i inne technologie

Dane związane z używaniem Aplikacji

Dane osobowe związane z aktywnością/działaniem (data i godzina aktywności wykonanych na odnośnych stronach - dostęp, zapisanie się do promocji, itp.)

Dane osobowe związane z Państwa interakcjami handlowymi (na przykład czy są one otwierane czy nie, czy są wybierane czy nie)

PROSIMY O NIEWYSYŁANIE NAM I NIEUJAWNIANIE ŻADNYCH „DANYCH WRAŻLIWYCH” NA - LUB POPRZEZ - STRONĘ WWW LUB JAKIKOLWIEK INNY ŚRODEK KOMUNIKACJI.

Za „dane wrażliwe” uznawane są dane osobowe odnoszące się do aspektów takich jak na przykład:

Pochodzenie rasowe lub etniczne

Opinie polityczne

Przekonania religijne lub światopoglądowe

Przynależność związkowa

Kondycja zdrowotna

Wyciągi z rejestrów wyroków i mandatów

Życie seksualne lub orientacja seksualna

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe:

online, tzn. poprzez strony, na przykład kiedy zakładają Państwo lub używają konta powiązanego z naszą bazą danych

offline, na przykład w przypadku kontaktu telefonicznego.

Zgodnie z obowiązującą normą, dane osobowe, które dostarczają nam Państwo poprzez Strony mogą zostać powiązane z innymi danymi osobowymi oraz z dostarczonymi nam informacjami (poprzez środki online lub offline) lub takimi, które Mottolino S.A. może pozyskać w inny sposób online lub offline.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

Dane przetwarzane we wskazanych powyżej celach mogą zostać przekazane do innych państw należących do Unii Europejskiej.

Okres przechowywania danych

Naszym celem jest przechowywanie Państwa dokładnych i aktualnych danych osobowych. Przetwarzane dane przechowywane są przez minimalny okres, niezbędny do wypełnienia opisanych powyżej celów

i będą przetwarzane przez cały okres, przez który będziecie Państwo zarejestrowanymi użytkownikami naszych Stron, z zachowaniem obowiązku odnośnie przechowywania i terminów przedawnienia. Po upływie takiego okresu danym nadany zostanie anonimowy charakter lub zostaną one usunięte, jeśli będzie to technicznie możliwe.

Legalność, rodzaj przekazania i konsekwencje ewentualnej odmowy

Przekazanie danych stanowi obowiązek wynikający z umowy i jest konieczne do realizacji celów przetwarzania, wskazanych powyżej w punktach IV a) b) c) f) i) j). Nieprzekazanie

danych podmiotu danych spowoduje brak możliwości wypełnienia obowiązków wynikających z umowy oraz z przepisów ustawowych. Przetwarzanie,

w rozumieniu art. 6 RODO, ma na celu wypełnienie umowy, której stroną jest podmiot danych lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy

stroną jest podmiot danych lub podjęcie działań na żądanie podmiotu danych przed zawarciem umowy; w celu wykonania zobowiązania prawnego, któremu podlega administrator danych osobowych.

Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne i ma na celu realizację zadań wymienionych w punktach V d) e) g) i h), a niewyrażenie na nie zgody nie prowadzi do żadnych konsekwencji.

Za wyjątkiem zapisów dotyczących danych przeglądania oraz technicznych plików cookies, użytkownik ma zawsze prawo do dostarczenia danych osobowych zgodnie z celem, dla którego łączy się ze Stroną.

Sposób przetwarzania danych

W odniesieniu do wskazanych celów, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z prawem i zobowiązaniami dotyczącymi poufności, odbywa się poprzez opracowywanie ręczne, narzędzia informatyczne i teleinformatyczne, z logikami ściśle skorelowanymi z samym celem oraz w sposób zapewniający bezpieczeństwo i poufność danych

(również w przypadku używania technik komunikacji na odległość).

Prawa podmiotu danych

Podmiot danych ma prawo poprosić administratora danych osobowych o dostęp do własnych danych (art. 15 RODO), ich sprostowanie (art. 16 RODO), ich usunięcie (art. 17 RODO),

ograniczenie ich przetwarzania (art. 18 RODO), do bycia powiadomionym o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub o ograniczeniu przetwarzania (art. 19 RODO), ponadto ma on prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO) i do sprzeciwu odnośnie ich przetwarzania (art. 21 RODO), zwracając się do Administratora danych osobowych Mottolino S.A., Via Bondi, 476 - 23030 Livigno (SO), [email protected].

Podmiot danych ma prawo złożyć skargę do krajowych organów ochrony danych osobowych.

Przewiduje się zastosowanie zautomatyzowanego podjęcia decyzji, w tym profilowania, opisanego w art. 22 RODO, na podstawie wyraźnej zgody podmiotu danych.

Używanie strony przez osoby niepełnoletnie oraz ostrzeżenia dla rodziców

Strony przeznaczone są dla podmiotów danych o minimalnym wieku 14 lat, po uzyskaniu wcześniejszej zgody rodziców do momentu ukończenia 16 lat. Mottolino S.A. prosi podmioty danych w wieku poniżej 14 lat o NIEPRZEKAZYWANIE żadnych danych osobowych poprzez Strony. Zastrzegamy sobie prawo do żądania w każdej chwili dowodu wydania zgody ze strony rodziców w celu zezwolenia na przetwarzanie danych osobowych osób niepełnoletnich. W przypadku niektórych Stron lub Aplikacji mogą występować obostrzenia wiekowe, bazujące na założeniach

dotyczących treści właściwych dla danego wieku lub na właściwych przepisach prawa. W miejscach, w których zastosowanie mają obostrzenia dotyczące wieku, naszym zadaniem będzie jasne wskazanie takiego faktu na odnośnej Stronie. Przed udzieleniem dostępu będziemy mogli zadać pytania, mające na celu zweryfikowanie wieku podmiotu danych.

 Aktualizacje niniejszej Polityki Prywatności

Mogą Państwo zapoznać się z informacjami na temat aktualizacji niniejszej Polityki Prywatności, sprawdzając datę i indeks aktualnej wersji, znajdujące się na początku dokumentu.

Pliki Cookies

Ogólne informacje na temat plików cookies

Mottolino S.A. chciałaby używać plików cookies i analogicznych technologii w różnych celach, ale potrzebuje na to twojej zgody. Kliknij przycisk „Akceptuję”, aby zaakceptować

lub przycisk „Zamknij”, aby nie wyrazić zgodny na ich użycie przez Mottolino S.A. Nie będziemy używać bez twojej zgody cookies lub analogicznych technologii innych, niż te koniecznie niezbędne do 

działania strony. 

Pliki cookies to ciągi tekstu o niewielkich rozmiarach, które odwiedzone przez użytkownika strony www przesyłają przeglądarce, gdzie są one zapisywane w celu ponownej ich transmisji 

do tych samych stron podczas kolejnej wizyty tego samego użytkownika.

Podczas przeglądania na stronie www mogą znajdować się elementy (jak na przykład obrazy, mapy, dźwięki, szczególne linki do stron powiązanych z innymi domenami), pochodzące z innych stron www

(tzw. „strony trzecie”). W takim przypadku użytkownik może otrzymać na swoje urządzenie końcowe również przesłane przez nie cookies.

Cookies klasyfikowane są na podstawie czasu ich życia i na podstawie strony www, która je przesłała.

Uważamy za szczególnie istotne poinformowanie użytkowników na temat używanych przez naszą stronę plików cookies oraz celu, do którego są one używane. Cel jest potrójny: zagwarantowanie waszej prywatności, zapewnienie prostoty obsługi i optymalizacja rozwoju naszej strony www. Poniżej przedstawione są podstawowe rodzaje plików cookies i odnośne cele, do 

których są one używane.

Cookies techniczne

Cookies techniczne używane są jedynie w celu przeprowadzenia transmisji komunikacyjnej wewnątrz sieci komunikacji elektronicznej lub, w wymiarze ściśle koniecznym, z dostawcą usługi informatycznej w celu realizacji danej usługi, o którą w sposób jasny wystąpił abonent lub użytkownik.

Nie są one używane da innych celów i są zazwyczaj instalowane bezpośrednio przez właściciela lub administratora strony www. Można podzielić je na cookies dotyczące przeglądania

lub sesyjne, które zapewniają prawidłową nawigację i korzystanie ze strony www.

Cookies sesyjne są czasowo zapisywane w pamięci urządzenia podczas przeglądania strony, na przykład w celu zapisania wybranego języka lub zalogowania się w zastrzeżonych strefach. Cookies sesyjne pozostają zapisane w urządzeniu jedynie na krótki czas. Są one usuwane natychmiast po zamknięciu przeglądarki.

Cookies stałe pozostają zapisane w urządzeniu na dłuższy czas. Ten rodzaj cookies posiada datę ważności. Cookies stałe pozwalają stronom www na zapamiętanie informacji i ustawień podczas kolejnych wizyt użytkowników, czyniąc w ten sposób ich eksplorację bardziej praktyczną i szybką, dzięki nim nie jest na przykład konieczne każdorazowe przeprowadzanie logowania.

Po upływie daty ważności cookies są automatycznie usuwane podczas pierwszego wejścia na stronę, która je utworzyła.

Cookies analityczne przypominają cookies techniczne, ponieważ używane są bezpośrednio przez administratora strony www w celu zbierania informacji, w postaci zbiorczej i anonimowej, na temat ilości użytkowników i ich preferencji odnośnie odwiedzania danej strony.

Ta strona www używa Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google. Google Analytics używa „cookies” do analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony.

Wygenerowane informacje na temat korzystania ze strony www (w tym Państwa anonimowy adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerach Goggle w Stanach Zjednoczonych. Google użyje tych informacji w celu zbadania Państwa sposobu korzystania ze strony www, wypełnienia raportu dla operatorów na temat aktywności strony i dostarczenia innych usług powiązanych z aktywnością strony www i korzystaniem z Internetu w formie zbiorczej i anonimowej. Google może również przekazać te informacje podmiotom trzecim, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa lub w przypadku, gdy podmioty trzecie będą przetwarzać dla Google wspomniane informacje. Google nie powiąże Państwa adresu IP z żadnymi innymi danymi posiadanymi przez Google.

Niniejsza strona www używa Shynystat, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Shyny sp. z o. o. („Shiny”). Shynystat używa „cookies” do analizowania, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony.

Wygenerowane informacje na temat korzystania ze strony www (w tym Państwa anonimowy adres IP) są przesyłane i przechowywane na serwerach Shiny sp. z o. o. we Włoszech.

Shiny sp. z o. o. użyje tych informacji w celu zbadania Państwa sposobu korzystania ze strony www, wypełnienia raportu dla operatorów na temat aktywności strony i dostarczenia innych usług powiązanych z aktywnością strony www i korzystaniem z Internetu w formie zbiorczej i anonimowej. Shiny sp. z o. o.  może również przekazać te informacje podmiotom trzecim, jeśli będzie to wymagane przepisami prawa lub w przypadku, gdy podmioty trzecie będą przetwarzać dla Shiny sp. z o. o.  wspomniane informacje.

Cookies funkcjonalne pozwalają użytkownikowi na przeglądanie strony zgodnie z serią wybranych kryteriów (na przykład język, wybrane do zakupu produkty) w celu poprawienia świadczonej usługi.

Do zainstalowania wszystkich rodzajów cookies technicznych nie jest konieczna wcześniejsza zgoda użytkownika.

Poniżej zamieszczamy listę cookies technicznych używanych przez naszą stronę.

Google Analytics (statystyka)

Google Tag Manager (statystyka)

Typekit (czcionka)

Addthis (media społecznościowe)

Facebook (widget)

Tripadvisor (widget)

Twitter (widget)

Google Plus (widget)

Vimeo (widget)

Hotjar (plugin do śledzenia statystycznego i nawigacji - heatmapy)

Google Adwords (skrypt do konwersji)

Facebook Pixel (skrypt do konwersji)

Doubleclic (powiązany z Adwords)

Cookies techniczne analizy statystycznej (wykrywają pochodzenie odwiedzającego i IP)

Cookies techniczne korzystania ze strony (aby pozwolić na wyświetlanie strony i na jej przeglądanie)

YouTube (używamy widgetu do zamieszczania nagrań)

Uptime Robot (do kontroli czy strona jest zawsze online i dostępna)

Widget Google Maps (skontaktuj się z nami w sprawie mapy w formacie jpg)

Amazon Web Services (AWS) **Irlandia** (codzienny backup)

CloudFlare (używany jako CDN i do HTTPS)

Cookies służące do optymalizacji reklam

Zadaniem cookies służących do optymalizacji reklam jest tworzenie profili użytkownika, są one używane w celu przesyłania informacji reklamowych zgodnych z jego preferencjami podczas korzystania z Internetu. W związku ze szczególną inwazyjnością takich rozwiązań w prywatną sferę użytkowników, norma europejska i włoska przewidują konieczność właściwego poinformowania użytkownika na temat ich stosowania oraz wyrażenia przez niego właściwej zgody.

Niniejsza strona www nie używa cookies służących do optymalizacji reklam.

Cookies stron trzecich

Cookies te przesyłane są przez domeny różne od tej wskazanej w pasku adresowym przeglądarki, tzn. przez podmioty inne niż właściciel strony www.

Cookies używane, na przykład, do zbierania informacji w celach reklamowych oraz do personalizacji zawartości, a także do opracowywania statystyk sieciowych, mogą być „plikami cookies stron trzecich”.

Cookies stron trzecich pozwalają na uzyskanie bardziej kompletnych wyników dotyczących przyzwyczajeń użytkowników odnośnie eksploracji (cookies służące do optymalizacji reklam).

Niniejsza strona www nie używa cookies stron trzecich w celu profilowania użytkowników.

Sposób powiadomienia użytkownika i udzielenie zgody na używanie plików cookies

Podczas pierwszej wizyty na stronie www wyświetlany jest baner informujący, że Mottolino S.A. używa plików cookies opisanych w niniejszym dokumencie. Na banerze znajduje się zapytanie, czy użytkownik chce zapoznać się z dodatkowymi informacjami oraz link pozwalający na przejście na właściwą stronę. W przypadku zignorowania powiadomienia

i kontynuowania korzystania ze strony www, zapiszemy na urządzeniu użytkownika plik cookie, służący do zarejestrowania takiego wyboru, a dalsze przeglądanie naszej strony www będzie oznaczało wyrażenie zgody na korzystanie z cookies. Baner nie będzie wyświetlany na ekranie podczas kolejnych wizyt na stronie www.

Dezaktywacja, aktywacja lub usuwanie plików cookies

Użytkownik może w dowolnym momencie ograniczyć lub zablokować cookies, używając ustawień przeglądarki (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, itp.).

Jeśli wolą Państwo, aby strona www nie zapisywała niektórych cookies na waszym urządzeniu, ustawcie przeglądarkę tak, aby wyświetlała informację przed zapisaniem każdego cookie. Można ustawić przeglądarkę tak, aby odrzucała wszelkie cookies lub tylko cookies stron trzecich. Można również usunąć wszystkie cookies zapisane w systemie. Należy podkreślić, że konieczne będzie modyfikowanie ustawień oddzielnie dla każdej używanej przeglądarki i urządzenia (PC, laptop, smartfon, tablet, itp.).

Jeśli ustawią Państwo blokadę zapisywania cookies, nie możemy zapewnić prawidłowego działania strony www.

Niektóre funkcjonalności strony mogą być niedostępne. Każda przeglądarka posiada odrębną procedurę zmiany ustawień. W razie konieczności, aby określić właściwe ustawienia, należy zapoznać się z funkcją pomocy przeglądarki.

Bardziej szczegółowe informacje odnośnie procedur zarządzania plikami cookies (dezaktywacja, aktywacja, usuwanie i kontrola) dostępne są pod adresem www.aboutcookies.org.